Privacyverklaring van Evelien Tielen Professional Organizer

Als je de website van Evelien Tielen Professional Organizer bezoekt of mijn bedrijf volgt op social media, dan laat je online sporen na en/of, bij nadere interesse, persoonlijke gegevens achter. Evelien Tielen Professional Organizer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Evelien Tielen Professional Organizer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op. 

Contactgegevens
Griend 13, 6662 XS Elst, e-mail info@evelientielen.nl, telefoon 06-51933420, website https://www.evelientielen.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Evelien Tielen Professional Organizer verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

Klanten:
voor- en achternaam / adresgegevens / telefoonnummer / e-mailadres / bankrekeningnummer / overige gegevens die je actief verstrekt behoeve van de uitvoering van een opdracht.

Potentiële klanten:
voor- en achternaam / adresgegevens / telefoonnummer / e-mailadres / overige gegevens die je actief verstrekt ten behoeve van de uitvoering van een mogelijke opdracht.

Zakenrelaties:
voor- en achternaam / naam en adres van het bedrijf waarvoor je werkzaam bent / telefoonnummer / e-mailadres.

Websitebezoekers:
IP- adres.

Nieuwsbriefabonnees:
voor- en achternaam / e-mailadres.

Social media volgers:
voor- en achternaam (profielnaam) / geslacht / taal / plaatsnaam / land.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@evelientielen.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Evelien Tielen Professional Organizer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het leveren van diensten of goederen
  • je te kunnen bellen, mailen, appen of schrijven indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn diensten
  • het afhandelen van jouw betaling
  • het verzenden van mijn nieuwsbrief
  • je te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten en ontwikkelingen binnen het bedrijf
  • Evelien Tielen Professional Organizer verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Evelien Tielen Professional Organizer neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Evelien Tielen Professional Organizer) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Evelien Tielen Professional Organizer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor bedrijfsadministratie en een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Evelien Tielen Professional Organizer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken wanneer dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
De website van Evelien Tielen Professional Organizer is gehost bij YourHosting. In onze websitestatistieken wordt alleen bijgehouden hoe vaak een bepaalde pagina bezocht wordt. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Het kan zijn dat je third-party cookies aantreft wanneer je wordt gelinkt naar andere websites. Deze kan ik niet blokkeren.

Cloud
Evelien Tielen Professional Organizer kan je persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens in opdracht van Evelien Tielen Professional Organizer door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. Evelien Tielen Professional Organizer heeft contractuele maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan mijn cloud serviceprovider, waaronder het vereiste dat je persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Evelien Tielen Professional Organizer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@evelientielen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Evelien Tielen Professional Organizer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Het meest actuele beleid vind je altijd op www.evelientielen.nl. Ik adviseer je de privacyverklaring geregeld door te nemen zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Versie van 17 mei 2018.